Halvvägshus

Utsluss åtgärden “Halvvägshus” är en insats som syftar till att underlätta villkorlig frigivning av fängelsedömda individer. Vistelsen i ett Halvvägshus innebär att den intagne placeras/erbjuds en möjlighet till boende som är anpassat för stöd och tillsyn, men samtidigt erbjuder en öppnare form av avtjäning av en dom än en s.k. Klass-3 anstalt.

Vistelse på halvvägshus är öppnare än på öppen anstalt (s.k.Klass 3), en annan form av frihetsbegränsning, men den intagne får inte vistas utanför halvvägshuset annat än på särskilt bestämda tider, och har utanför dessa tider ett obligatoriskt och komplett utegångsförbud. Kraven för att beviljas halvvägshus är:

  • Minst halva strafftiden är avtjänad, minimum 3 månader.
  • Ej beaktansvärd risk för att vederbörande begår kriminella handlingar/brott, undandra sig straffets fullgörande eller på något sätt allvarligt missköta sig
  • Arbete, behandling eller utbildning/särskilt anordnad verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och under statlig uppsyn/kontroll.

Den som vistas på halvvägshus kvalificerar för att bära elektronisk fotboja eller så kallad Intensivövervakning (IÖV). Behandlingen och aktiviteter på halvvägshus administreras av frivården, trots att klienten fortsatt rent strukturellt tillhör anstaltssidan.

Det finns även ett antal andra förutsättningar att vistas på halvvägshus. Dessa är:

  • Ta ansvar för sin egen livssituation och sköter vardagssysslor själv, såsom inköp, matlagning, städning samt tvätt.
  • Tillgång till internet och kommunikationsmöjligheter och möjlighet att använda sig av samhällets stöd- och hjälpfunktioner i olika former.
  • Regelbundna tester för droger och alkohol.
  • Förståelse och acceptans för nolltolerans mot alla typer av droger och alkohol.

Utslussningsåtgärder likt Halvvägshus regleras lagmässigt i 11 kap. Fängelselagen (2010:610), och samtliga lagstiftningar rörande kriminalvård och lagrum innefattande personuppgifter.

© Copyright 2019 SilverSeger AB